چند شنبه با سینا فصل پنجم قسمت7

ادامه مطلب

چند شنبه با سینا فصل پنجم قسمت6

ادامه مطلب

چند شنبه با سینا فصل پنجم قسمت5 مهمان قسمت5: پیمان شعفی -خطاط و نقاش

ادامه مطلب

چند شنبه با سینا فصل پنجم قسمت4

ادامه مطلب

چند شنبه با سینا فصل پنجم قسمت3

ادامه مطلب

چند شنبه با سینا فصل پنجم قسمت2

ادامه مطلب

چند شنبه با سینا فصل پنجم قسمت1

ادامه مطلب

چندشنبه با سینا – فصل چهارم قسمت31 مهمان قسمت31: دکتر آز، پزشک آمریکایی

ادامه مطلب

قسمت سی ام از فصل چهارم چندشنبه با سینا – مصاحبه با مهدی خوشی، یوگیست

ادامه مطلب

مهمان قسمت29: شاهرخ مشکین قلم، رقصنده

ادامه مطلب