چند شنبه با سینا فصل پنجم قسمت4

ادامه مطلب

چند شنبه با سینا فصل پنجم قسمت3

ادامه مطلب

چند شنبه با سینا فصل پنجم قسمت2

ادامه مطلب

چند شنبه با سینا فصل پنجم قسمت1

ادامه مطلب

چندشنبه با سینا – فصل چهارم قسمت31 مهمان قسمت31: دکتر آز، پزشک آمریکایی

ادامه مطلب

قسمت سی ام از فصل چهارم چندشنبه با سینا – مصاحبه با مهدی خوشی، یوگیست

ادامه مطلب

مهمان قسمت29: شاهرخ مشکین قلم، رقصنده

ادامه مطلب

مهمان قسمت28: مهرشاد، خواننده

ادامه مطلب

مهمان قسمت27: رامینا، مدل

ادامه مطلب

مصاحبه با مجتبی تهرانی زاده، فوتبالیست و بازیگر فیلم سفر

ادامه مطلب